幸运飞艇代理
专注于工业润滑油\工业润滑脂\工业润滑剂一站式采购 电话:0755-21014659 手机:13590131039 熊先生
产品导航
Castrol Syntilo CR 35合成切削液详细说明 (浏览359次)
Castrol Syntilo CR 35
Vodomje?ljivo sredstvo za hla?enje i podmazivanje pri bru?enju alata
OPIS
Castrol Syntilo CR 35 je visokou?inkovita potpuno sinteti?ka topiva teku?ina za obradu metala, ima dugi vijek trajanja i posebno je formulirana za bru?enje cementiranog volfram karbida (HM – tvrdi metal). Ne sadr?i nitrite i fenol. Sadr?i posebne aditive sa svrhom osiguranja visokog stupnja za?tite od korozije, bakterijske kontaminacije i problema vezanih uz izlu?ivanje kobalta. Volfram karbid sadr?i kobalt kao vezni agent i to mo?e starati probleme pri strojnoj obradi sa konvencionalnim topivim teku?inama za obradu metala jer takve teku?ine otapaju kobalt. To zna?i omek?avanje dijela koji se obra?uje zbog toga ?to teku?ina apsorbira kobalt, ?este popravke brusnog kola i mogu?u opasnost po zdravlje. Castrol Syntilo CR 35 je razvijen da savlada te probleme i pru?i dodatne koristi u zahtjevnim i te?kim operacijama bru?enja alata od tvrdog metala, ali i ostalih metala. PRIMJENA Castrol Syntilo CR 35 se preporu?uje za strojnu obradu i bru?enje svih metala, pogotovo alata od volfram karbida u kojemu je kobalt vezivi agent. Pri tome su preporu?ene koncentracije primjene od 3 do 7%.
PREDNOSTI
? Smanjuje i obuzdava stvaranje kobalta koje mo?e dovesti do opasnosti po zdravlje i uzrokovati tro?enje alata i lo?u kvalitetu obra?ivanog dijela.
? Ne stvara mrlje i ?titi dijelove od korozije.
? Posjeduje izvrsna svojstva ispiranja ?estica nastalih bru?enjem.
? Umanjuje tro?kove zbrinjavanja otpada jer ne sadr?i te?ke metale.
? Pobolj?ava kvalitetu zavr?ne obrade dijelova zbog smanjenog izdvajanja kobalta iz veziva koje spaja zrnca volfram karbida.
? Nema sklonost pjenjenju.
? Pobolj?ava u?inak alata pomo?u posebnih mazivih aditiva za volfram karbid.
? Castrol Syntilo CR 35 je izuzetno siguran i ugodan za upotrebu. Zadr?ava ?isto?u otopine i ugodan miris tijekom cijelog radnog vijeka.
NAPOMENA
Prije izmjene sredstva za hla?enje i podmazivanje preporu?ljivo je sustav o?istiti koriste?i Castrol Techniclean MTC.
KARAKTERISTI?NA SVOJSTVA
Koncentrat
Otopina
Izgled
Bezbojna teku?ina
Izgled
Prozirna teku?ina
Gusto?a pri 15°C
1.00
pH pri 3%
9.1 +/-0.1
Faktor za refraktometar
1.2
Poduzete su sve odgovaraju?e za?titne mjere da se na dan printanja ovog dokumenta osigura ta?nost napisanih podataka.
Navedene informacije su podlo?ne izmjenama zbog mogu?ih promjena formulacije u svrhu pobolj?avanja proizvoda i
njegovog prilago?avanja novim zakonskim propisima ili zahtjevima tr?i?ta. Tehni?ki podaci su prosje?ne vrijednosti koje le?e
unutar ta?no odre?enih specifikacija. Sigurnosno tehni?ke liste i svi tehni?ki podaci vezani uz Castrolove proizvode dostupni
su na sljede?oj adresi:
MINACO d.o.o., VI Bataljona b.b., 76250 Grada?ac, Bosna i Hercegovina
tel.: +387 (35) 823 606, fax.: +387 (35) 823 605, e-mail: minaco.doo@bih.net.ba Web: minaco.ba
2/2
Podaci o proizvodu
SKLADI?TENJE
Skladi?titi u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladi?ti na otvorenom, potrebno je ba?ve polo?iti u vodoravan polo?aj kako bi se sprije?ilo nakupljanje vode na povr?ini ba?ve te kako bi se sa?uvale naljepnice na ba?vi. Ne skladi?titi na povi?enim temperaturama kao ni na izravnom suncu ili izlo?ene temperaturama ispod 0°C.
ZDRAVLJE, SIGURNOST, ZA?TITA OKOLI?A
Sve potrebne upute mogu se prona?i u Sigurnosno tehni?koj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogu?im opasnostima, upozorenjima i mjerama prve pomo?i kao i utjecaj na okoli? i potrebne mjere prilikom zbrinjavanja. Ne preuzimamo odgovornost u slu?aju pogre?nog kori?tenja proizvoda kao ni u slu?aju kori?tenja bez primjene potrebnih mjera sigurnosti ili kori?tenja u namjenama druga?ijim od opisanih.
上一产品: CASTROL/嘉实多Syntilo9930C水溶性切削液
下一产品: Castril SYNTILO CR 68合成切削液
版权所有:幸运飞艇代理 地址:深圳市龙华新区大浪街道华联社区龙苑新村二区
联系人:熊先生 手机:13590131039 网址: 邮箱:xionghuayun@126.com 邮编:518000
关键词:鑫华源润滑油官方网站一站式工业润滑油/高温润滑脂/工业润滑剂供应商 电话:0755-21014659 传真:0755-21014659